Disclaimer

Het gebruik van de informatiesite UCEC Groningen is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door het UCEC Groningen uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Het UCEC Groningen publiceert de informatie via deze site onder de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ondanks deze zorgvuldigheid wordt er geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Het UCEC Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de instellingen of afdelingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

De inhoud van de site mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van het hoofd van het UCEC Groningen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van het UCEC Groningen zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Het UCEC Groningen geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Comments are closed.